องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด รุ่นที่ 33

ข่าวประจำวันที่ : 28 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด รุ่นที่ 33

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
.....นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด รุ่นที่ 33 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครชุมชน
/ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ)
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 33
ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สร้างความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ วนัส-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี