องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 31 อำเภอนาเยีย

ข่าวประจำวันที่ : 27 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 31 อำเภอนาเยีย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 31
โดยมี พ.ต.อ.บุรินทร์ จันทวานิชย์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครชุมชน/ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอนาเยีย เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน
ณ หอประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 31 ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชนชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการเชื่อมโยงการทำงาน
ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีปรองดองกัน
ในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

ฐนิตา-ข่าว/ กฤตพรต-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี