องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

ข่าวประจำวันที่ : 26 กรกฎาคม 2560

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
.....ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่
ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพุทรา แรกเรือง ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนาสะไมพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัด
อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 230 คนโดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 7 รุ่น รวม 1,200 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมาย
เบื้องต้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พอชาย-ภาพ,ข่าว/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี