องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

ข่าวประจำวันที่ : 21 กรกฎาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
.....นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ
สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธาน และมีคณะครู-นักเรียน
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 7 รุ่น รวม 1,200 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พอชาย-ภาพ,ข่าว/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี