ค้นหาหัวข้อข่าว

ตัดหญ้าริมถนนสาย อบจ.3025

ข่าวประจำวันที่ : 21 กรกฎาคม 2560

ตัดหญ้าริมถนนสาย อบจ.3025

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
.....นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท
ลงพื้นที่ตัดหญ้าริมถนนสาย อบจ.3025 บ้านบุ่งหวาย-บ้านหนองกินเพล ซึ่งเป็นถนนถ่ายโอนอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางสัญจรเพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

สมใจ-ข่าว/กองพัฒนาชนบท -ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg