องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้
นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน
และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 7 รุ่น รวม 1200 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี