ค้นหาหัวข้อข่าว

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.4095

ข่าวประจำวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.4095

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท ลงพื้นทีเพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.4095 บ้านบุณฑริก-บ้านหลักป้าย
ซึ่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมขัง โดย อบจ.ได้นำวัสดุหินคลุกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการพร้อมด้วย
คณะครู-นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือกันทำการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560
เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

จารุณี-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg