ค้นหาหัวข้อข่าว

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.1/3205

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

ซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.1/3205

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนสาย อบจ.1/3205
บ้านบุ่งหวาย-บ้านหนองกินเพล ระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน
ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

ฐนิตา-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg