องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 19 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นที่ 19 กรกฎาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน
ในเขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยง
ในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ ภูมินทร์-ภาพนิ่ง/ วนัส-วิดีโอ ,จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี