องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข

ข่าวประจำวันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต
เพื่อสันติสุข ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 โดยจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะครู-นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน หลักการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อีกทั้งยังส่งผลให้เป็นคนดีของโรงเรียน ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสารเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี