องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

ข่าวประจำวันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ
สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน
และมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 7 รุ่น รวม 1,200 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สมใจ-ข่าว/ พอชาย-ภาพ /พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี