องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"

ข่าวประจำวันที่ : 06 กรกฎาคม 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.เดชอุดม เข้าร่วมกว่า 300 คน
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย จ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง
การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ,นิ่ง/วนัส-วิดีโอ,จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 



Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี