ค้นหาหัวข้อข่าว

ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท
นำเครื่องจักรกลและวัสดุซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก ซึ่งชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ ระยะทาง 10 กม.
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม
สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา
และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

กนกวรรณ-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg