องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมแนวทาง
การพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา วัฒนธรรมแห่งศรัทธา
ครั้งที่ 3 /2560 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเป็นการติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการฯ
และร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา
วัฒนธรรมแห่งศรัทธา แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ถือได้ว่าเป็นมรดกประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 



Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี