องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7

ข่าวประจำวันที่ : 07 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
พลโทวิญญู เชาว์นวม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่2 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7 โดยมีนางสาว ปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯเข้าร่วมกิจกรรม
ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น
เพื่อสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ประชาชน/ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
สร้างความสามัคคีในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก อำเภอตาลสุม
อำเภอดอนมดแดงและ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ที่ผ่านการอบรมและเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 199 คน

ธีรพล-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวีดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

1.7jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี