องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 พล.ต.อ. ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ หอประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าว
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่
ให้เกิดการเชื่อมโยงในการทำงาน ส่งผลให้ประชาชนมีความเข็มแข็งเกิดความสามัคคีปรองดองในชุมชน
ส่งผลให้เกิดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ จำนวน 34 รุ่น
รวมประมาณ 17,000 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน และจะมีการอบรมต่อเนื่อง
ไปจนครบทั้ง 34 รุ่นตามเป้าหมาย ต่อไป

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg \

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี