องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุทัย วะรงค์รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาว ปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี เหล่าผู้นำสตรี ภรรยาผู้นำท้องถิ่น,
กรรมการสตรีระดับตำบล และประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเมืองม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน
อำเภอวารินชำราบ จำนวน 400 คนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี ,
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี จัดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 8 ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่าย
และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการเชื่อมโยง
การทำงานให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสร้างความสามัคคีในชุมชน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ธีรพล-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี