องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน

ข่าวประจำวันที่ : 21 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภา อบจ.ตลอดจน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ในเขตพื้นที่
ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุม อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับ
ประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ สิทธิพล-ภาพ,นิ่ง/ สิทธิพล-จอโปเจคเตอร์,วิดีโอ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี