องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ.บุณฑริก

ข่าวประจำวันที่ : 20 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ.บุณฑริก

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กองกิจการสภา
อบจ.อุบลราชธานี จัด"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีนายไพรัตน์ วิทยานุมาส นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหาร
,ประธานสภา อบจ.,พัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริกและประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.บุณฑริก เข้าร่วม กว่า 300 คน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี