องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 19 มิถุนายน 2560

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช
ภายใต้โครงการ “ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ แหล่งน้ำลำสวะ อำเภอ
ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี โดย มีเจ้าหน้าที่จาก อบจ.อุบลราชธานี สำนักชลประทานที่ 7
เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

สืบเนื่องจากอำเภอดอนมดแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จัดโครงการ
“ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดอุบลราชธานี
ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดังนั้น อบจ.อุบลราชธานี
จึงให้การสนับสนุนเครื่องจักกลพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการใช้แหล่งน้ำต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/โกศล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี