องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ.ตระการพืชผล

ข่าวประจำวันที่ : 13 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ.ตระการพืชผล

วันที่ 13 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย
ให้นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ อ.ตระการพืชผล
เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้อง
ถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ,นิ่ง/สิทธิพล-จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี