องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการ การดำเนินงานด้านการผังเมืองและการปฎิบัติตามกฎกระทรวง

ข่าวประจำวันที่ : 09 มิถุนายน 2560

โครงการ การดำเนินงานด้านการผังเมืองและการปฎิบัติตามกฎกระทรวง

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์สา
ธารณะสุข ประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ การดำเนิน
งานด้านการผังเมืองและการปฎิบัติตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยมีตัวแทนจาก อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอ
พิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม และอำเภอสิรินธรเข้าร่วม
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.อุบลฯ จัดอบรมการดำเนินงานด้านการผังเมืองฯ
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ งานปรับปรุงแก้ไข งานควบคุม วิเคราะห์
ติดตาม ประเมิณผล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ให้แก่ผู้นำชุมชน อปท.ให้เกิดความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี