องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่

ข่าวประจำวันที่ : 08 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพล สายพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำอบจ.อุบลราชธาน เป็นประธานเปิด"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร ,รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลศรีเมืองใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่ และประชาชนใน
เขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่จ.อุบลราชธานี
โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น
/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับ
ประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ,นิ่ง/สิทธิพล-วิดีโอ /สิทธิพล-จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี