องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 02 มิถุนายน 2560

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ
"หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ที่ได้ทรงเล็งเห็นปัญหาสภาพสภาพสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา
ขาดที่พึ่งพิงและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อันเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ โดยโรงเรียนนาสะไม
พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมตาม
โครงการฯ โดยมีพระใบฎีกา ไพรวรรณ ขันติธโร ประธานกลุ่มเครือข่ายพระวิทยากร และคณะ
พระวิทยากรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมการอบรม ครั้งนี้ จำนวนกว่า 400 คน โดยอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

สุธิดา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ,นิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี