องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา

ข่าวประจำวันที่ : 29 พฤษภาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา

วันที่ 29 พ.ค. 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการจัดการศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวน
คุณตา กอล์ฟ-รีสอร์ท สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา บุคลากรสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัด อบจ.อุบลราชธาน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมคั้งนี้ จำนวน 80 คน ในระหว่าง
วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560

สมใจ-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี