องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 "

ข่าวประจำวันที่ : 27 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลราชธานี จัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 "

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย
ให้ ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธาน
เปิด"โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 " ณ โรงเรียนพิบูล
มังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู-นักเรียนในสังกัด
อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของการกระตุ้นให้โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก /เยาวชน
ได้พัฒนาทักษะความรู้และได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน-ครู ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์,พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี