องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประจำวันที่ : 26 พฤษภาคม 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิด"โครงการพัฒนา
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(Otop Center) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม โดยกองทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีความรู้เกี่ยว
กับหลักการจัดการสาธารณภัยของไทย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS ตลอดจนสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และฝึกการใช้
เครื่องดับเพลิง ดับไฟประเภท A B C และ K อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในสังกัดฯให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในการป้องกันเหตุไฟไหม้เบื้องต้น และหากมีเหตุเกิดขึ้นก็จะลดการเกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือระงับเหตุต่อไปได้

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี