องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย
ให้นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง) โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในสังกัดอบจ.อุบลฯ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 39 ต้น ต้นตะแบก จำนวน 35 ต้น และต้นหาง
นกยูงฝรั่ง จำนวน 109 ต้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/อภิชาติ-ภาพวิดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี