องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และสารปน
เปื้อนในอาหาร รุ่นที่ 4 ณ หอประชุมโอทอปเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหาร
ปลอดภัย และความเสี่ยงอันตราย ต่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร เข้ารับการอบ
รม จำนวน 200 คน

พิสิษฐ์-ข่าว,ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
//ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี