องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเดช

ข่าวประจำวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเดช

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิด"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้
บริหาร ,สมาชิกสภา อบจ. , รองประธานสภาอบต.เมืองเดช ประธานกลุ่มสตรี และประชาชน
ในเขตพื้นที่ อ.เดชอุดม เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเดช
จ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบ
การณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ,นิ่ง/วนัส-วิดีโอ /สิทธิพล-จอโปเจคเตอร์ / พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี