องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง วัดบ้านแก่งกบ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

ข่าวประจำวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง วัดบ้านแก่งกบ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์ /พยาบาลออกคัด
กรองตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ วัดบ้านแก่งกบ ตำบลตาลสุม
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง" เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชน ฟรี! อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดัน
โลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุข
ภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี
ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ธีรพล - ข่าว /อภิชาติ - ภาพ / พิสุทธิ์- ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี