องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ รุ่นที่ 2

ข่าวประจำวันที่ : 04 พฤษภาคม 2560

โครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ รุ่นที่ 2

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธาน เปิดงานโครงการลดความเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ
และสารปนเปื้อนในอาหาร รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขาภิ
บาลอาหาร อาหารปลอดภัย และความเสี่ยงอันตราย ต่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการร้าน
อาหาร เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
//ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี