องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.น้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ

ข่าวประจำวันที่ : 27 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.น้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 27 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ
อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์ /พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ รพ.สต.น้ำคำแดง
ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชน ฟรี! อาทิ การตรวจหาน้ำ
ตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม
การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่ว
ถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
โรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ธีรพล - ข่าว /กฤช - ภาพ / พิสุทธิ์- ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี