องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์

ข่าวประจำวันที่ : 26 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์

วันที่ 26 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ
อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์ /พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบล
แก่งโดม อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชน ฟรี! อาทิ การตรวจหาน้ำ
ตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป
ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุข
ภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี
ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
โกศล - ข่าว /อภิชาติ - ภาพ / พิสุทธิ์- ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี