องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน

ข่าวประจำวันที่ : 25 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน

วันที่ 25 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ
อบจ.อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบล
ศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัด
กรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำ
ตาลในเลือดตรวจความเข้มของเลือดการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไปทันตกรรม
การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
โรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กฤตพรต-ข่าว /วนัส-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี