องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

ข่าวประจำวันที่ : 24 เมษายน 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย

วันที่ 24 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้
นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่กองส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล ออกคัด
กรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี
อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือดการวัดความดันโลหิต
ตรวจสุขภาพทั่วไปทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุข
ภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี
ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พิสิษฐ์-ภาพ/ภูมินทร์-วิดีโอ/ข่าว พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี