องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมคอสะพานบ้านไหล่ธาตุ ต.พะลาน-ต.นาตาล อ.นาตาล

ข่าวประจำวันที่ : 04 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมคอสะพานบ้านไหล่ธาตุ ต.พะลาน-ต.นาตาล อ.นาตาล

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกล
ออกปฏิบัติงานซ่อมคอสะพานบ้านไหล่ธาตุ ต.พะลาน-ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ซึ่งมีสภาพชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการซ่อมแซม
ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สะพานเดินทางสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ถนน สะพาน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน
โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสาและภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา
ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่างและเกาะกลางถนน ตลอดปี 2560

สมใจ-ข่าว/อัครเดช กองช่าง-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี