องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข่าวประจำวันที่ : 28 มีนาคม 2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 28 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้กองกิจการ
สภาอบจ.อุบลราชธานี จัด "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย" โดยมีคณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภาท้องถิ่น ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี โดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาชนได้อะไรกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ /
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วม
กับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศ
ต่อไป

สมใจ-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ อภิชาติ-ภาพวิดีโอ/ ราชันย์-จอโปรเจคเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี