องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข่าวประจำวันที่ : 07 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี
มอบหมายให้กองกิจการสภา อบจ.อุบลฯ จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"
โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.
อบ.เขต อ.บุณฑริกและ เขต อ.น้ำยืน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ ต.โนนค้อ ต.นาโพธิ์
ต.บ้านแมด ต.โพนงาม ต.บัวงาม ต.คอแลน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอบุณฑริก
จ.อุบลฯ โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบทบาทของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมร่วมกันสรุปและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปฎิรูป
การเมือง การสร้างองค์ความรู้ /ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฎิรูปและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศ
ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพนิ่ง/ อภิชาติ-ภาพวิดีโอ,จอโปรเจ็กเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี