องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประจำวันที่ : 06 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ มอบหมายให้สำนัก
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปี
งบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
จ.อุบลฯ โดยมีนางสาวสารียะ พันธุ์ฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
จ.อุบลฯ ซึ่งมีคณะครู-นักเรียนในสังกัดอบจ.อุบลฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 95 คน
โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู-นักเรียน ในสังกัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
รู้จักการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ ประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี