องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 03 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 3 ของงาน ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "
การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" ก้าวสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม
2560 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคามที่จะให้ประชาชน เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2551 วันนี้ นางภัทรา โชว์ศรี ผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน 1 เยี่ยมชมนิทรรศการ และหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support :ALS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

// ภาพ,ข้อมูล - นิมลา / ข่าว,ตรวจ - พิสุทธิ์ //
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดฯ# องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี