องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 02 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ร่วมเวทีเสวนา " การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัด สู่ระบบดิจิทัล"
ในวันที่ 2 ของการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
"การแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ" ก้าวสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม
2560 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 อบจ. อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรม ทางการแพทย์
คือ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ( Advance Life Support :ALS) กู้ชีพองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

นิมลา-ภาพ/ข่าว พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อบ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี