องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมติดตามการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำ ตามนโยบาย"น้ำดี"

ข่าวประจำวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมติดตามการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำ ตามนโยบาย"น้ำดี"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลฯ
มอบหมายให้ นายปรีชา พงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง และ นางจงจิตต์ ทองคำผุย หัวหน้าฝ่ายติดตาม
และประเมินผล สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมติดตามการวิจัยการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี ตามนโยบาย"น้ำดี"ของ อบจ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการน้ำ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมรับฟังปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา ก่อนจะลงสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าว
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯสำหรับโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานีพัฒนาระบบการจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นการผลักดันให้เกิดการ
บูรณาการการจัดการน้ำจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีให้ยั่งยืน

สมใจ-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี