องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคี ตำบลกุดกะเสียน

ข่าวประจำวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคี ตำบลกุดกะเสียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วน
ราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์/พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกะเสียน ออกคัดกรอง

ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านกุดกะเสียน ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอ
มาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัด
ความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
โรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กฤตพรต-ภาพนิ่ง /ราชันย์-วิดีโอ/ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี