องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน

ข่าวประจำวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามประเมินผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตร ณ บ้านหนองบัวแดง ต.ยางสักโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลฯโดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.ยางสักโพหลุ่ม และคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม

นายปรีชา พงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำ อบจ.อุบลราช
ธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอบจ.อุบลฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยและท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อจัดทำโครงการ
วิจัยแนวทางการบริหารจัดการชลประทานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตร โดยการดำเนิน
กิจกรรมครั้งนี้นี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 6 กลุ่ม อาทิ กลุ่มท่าเมือง
กลุ่มค้อทอง กลุ่มหนองบัวแดง กลุ่มท่างอย กลุ่มตำบลโพธิ์ไทร และกลุ่มกุศกร ทั้งนี้ เพื่อร่วมกัน
หารือแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร โดยผ่านการวิจัยที่ถูกต้อง
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการชลประทานระบบท่อตามนโยบาย"น้ำดี"
ของ อบจ.อุบลฯ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

นางวิไลพร พุทธพันธ์ เกษตรกรบ้านหนองบัวแดง เล่าว่า ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพทำนา หลังจากทำนาก็จะหันมาปลูกพริก โดยใช้น้ำจากโครงการชลประทานระบบท่อ ที่ อบจ.อุบลฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดดยมีรายได้ จากการขายผลผลิต เฉลี่ย 1 ล้านบาท/ปี จึงขอขอบคุณมายัง นายก อบจ.อุบลฯ ที่มีนโยบาย และโครงการดีๆแบบนี้ ทำให้ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ และอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ ตลอดไป

จารุณี-ข่าว/ ธีระพล-ภาพวิดีโอ/ พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี