ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม

ข่าวประจำวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนน ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบล ราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาชนบทนำ เครื่องจักรกลเข้า
ปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนนโดยการซ่อมปะผิวจราจรลาดยาง ที่ชำรุด สายบ้านโคกชำแระ
หมู่ที่ 9 ตำบลโคกชำแระ – บ้านนาห่อม หมู่ที่ 11 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรและ ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ตาม นโยบาย ถนนดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
และดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งกำหนด
แนวทาง ให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง
ต่อไปภาพ-กองพัฒนาชนบท

/ข่าว-สมใจ/ตรวจ -พิสุทธิ์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg