องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ข่าวประจำวันที่ : 27 ธันวาคม 2559

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีของอบจ.อุบลฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ Otop center อบจ.อุบลฯ
โดย อบจ.อุบลฯ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
โดยเน้นนโยบายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยยึดแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย 3 แก้ 5 ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการและพัฒนาการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี