องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 13 ธันวาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ

วันที่ (13 ธ.ค.59) อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อุบลฯ
ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 1 อบจ.อุบลฯ โดยสรุปในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและกำหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์ แนวทางการติดตามประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี