องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกซ่อมแซมถนนพร้อมด้วยเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน เกรด บด อัด ถนนสาย อบ.3008

ข่าวประจำวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ ออกซ่อมแซมถนนพร้อมด้วยเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน เกรด บด อัด ถนนสาย อบ.3008

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนา
ชนบท ออกซ่อมแซมถนนพร้อมด้วยเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน เกรด บด อัด ถนนสาย อบ.3008
บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางไปมาได้สะดวก
บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย ผิวจารจรเป็น
หลุมเป็นบ่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
จึงดำเนินการซ่อมแซมตามนโยบายจังหวัดปีแห่งการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนน
เดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี