องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล เกรดบดอัดระหว่างบ้านสว่าง-บ้านหว้าน อ.สำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล เกรดบดอัดระหว่างบ้านสว่าง-บ้านหว้าน อ.สำโรง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบทนำ
เครื่องจักรกล เกรดบดอัดระหว่างบ้านสว่าง-บ้านหว้าน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหา
ในการเดินทางไปมาได้สะดวกบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิด
ความชำรุดเสียหาย ผิวจารจรเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็น
ถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการซ่อมแซมตามนโยบายจังหวัดปีแห่งการซ่อมสร้าง
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน
โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง
ถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560


#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี